ประกาศแล้ว! “ป้ายสัญลักษณ์” ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ ที่คนไทยทั้งประเทศควรรู้

8536

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้นำเสนอร่างเรื่องมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ พร้อมนำเสนอเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐญมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 สิงหาคม 2560  มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง  มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการปฏิบัติงาน

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กำหนดให้ป้ายสัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป กำหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ  ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ และ ชนิดพื้นสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขา” (ทั่วไป) “ห้องสุขา” (ชาย) “ห้องสุขา” (หญิง) ฯลฯ

  1. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม กำหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ 1 ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ และชนิดพื้นสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ที่จอดรถ” “เที่ยวบินขาออก” “เที่ยวบินขาเข้า” ฯลฯ

  1. ป้ายสัญลักษณ์ห้าม กำหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นคาดแดง ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามจอดรถ” “ห้ามหาบเร่” ฯลฯ

  1. ป้ายสัญลักษณ์เตือน กำหนดให้เป็นป้ายสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเหลือง เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “สิ่งกีดขวาง” “ระวังพื้นลื่น” “ระวังศีรษะ” ฯลฯ

 

  1. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย กำหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชนิด คือ 1 ชนิดพื้นสีแดง เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีเขียว และชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบ และเส้นคาดสีแดง ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ทางออกฉุกเฉิน” “พื้นที่ปลอดภัย” “บันไดหนีไฟ” ฯลฯ
  2. ป้ายสัญลักษณ์จำกัดสิทธิ์ กำหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณางดใช้เสียง” “กรุณายืนชิดขอบด้านขวา” “กรุณายืนชิดขอบด้านซ้าย” ฯลฯ

และ 7. ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ กำหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดพื้นสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว และชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีน้ำเงิน เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขาเฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ” “ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ” “ลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ” ฯลฯ

ระเบียบใหม่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้อยู่ในกรอบเดียวกันต่อไป