SAM รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน” 2 ปีซ้อน

988

นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 และปี 2566 ในโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ติดต่อกัน 2 ปี  โดยได้รับเกียรติจาก นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีของพนักงานในหน่วยงานผ่านวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน หรือ Fin. Trainer