วว. /ม.ขอนแก่น/บพค. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

115

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการสนับสนุนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  (Thailand Academy of Sciences : TAS) ในหลักสูตร Bioscience and Bioinnovation for Sustainability ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน  2567 

ทั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินงานดังกล่าวเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมรรถนะสูง เพื่อทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา ตอบสนองความต้องการของประเทศ

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะทำวิจัยหลัก ณ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เทคโนธานี  คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.วราภรณ์  ศรเดช  นักวิจัย วว. โทร. 0 2577 9128 หรือที่ E-mail : waraporn_s@tistr.or.th