ช่อง 3 ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2022 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

424

BEC World หรือ ช่อง 3 รับมอบใบรับรอง (Certificate) มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001: 2022 (Version 2022) “ระบบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)” จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ผู้มอบใบรับรอง และเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก รับรองโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standards Institution (BSI) เมื่อวันที่
24 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัท BEC World ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้และตระหนักในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ถือหุ้นรับมอบโดย “ ฉัตรชัย เทียมทอง” รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ-สายธุรกิจโทรทัศน์ และผู้บริหาร
ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4