“ลีดเดอร์ กรุ๊ป” ผู้ให้บริการติดตามหนี้ และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 210 ล้านหุ้น เข้า SET

496

บมจ.ลีดเดอร์ กรุ๊ป หรือ LDG ผู้ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และบริการที่เกี่ยวเนื่องด้านกฎหมายและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ จำนวน 210 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ฟากซีอีโอ LDG “นายเมธ์ ปุ่มเป้า” เผยวัตถุประสงค์ในการไอพีโอ เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจนำเงินไปใช้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และเพิ่มจำนวนบุคลากรในอนาคต รองรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

พายุพัด มหาผล

               พายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LDG เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ของบริษัทLDG เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

              โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 210ล้านหุ้น คิดเป็น 26.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจ (Sector) ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) / เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

              ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และ 2. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้าง ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่า 900 คน ที่ให้บริการทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา ได้แก่ สาขาชลบุรีสาขาเชียงใหม่สาขานครราชสีมาสาขาสงขลา และสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าหรือผู้ว่าจ้าง และรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

              สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 688.88 ล้านบาท, 738.46 ล้านบาท, 883.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 135.05ล้านบาท, 109.43 ล้านบาท, 111.05 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดสะสม เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีรายได้รวมเท่ากับ 791.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ เท่ากับ 59.12 ล้านบาท

เมธ์ ปุ่มเป้า

               เมธ์ ปุ่มเป้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LDG กล่าวว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับนำไปซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขยายกำลังคนในอนาคตชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

              ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จาก (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

              “ลีดเดอร์ กรุ๊ป เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ที่ให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้ รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องด้านกฎหมายและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่มีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มลูกหนี้ด้อยคุณภาพด้วยเป้าหมายการติดตามบริหารหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บนเงื่อนไขที่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เมธ์ กล่าว