วว. ลดค่าบริการอุตสาหกรรม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

150

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ลดราคาค่าบริการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 5-10%  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2567  ตามนโยบาย ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่พี่น้องประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมไทยที่ใช้ได้จริง เกิดผลจริง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            เนื่องจาก วว. มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ใหม่ สำหรับลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สามารถติดต่อกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ได้ดังนี้

  1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) 0 2577 9036
  2. ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) 0 2577 9068
  3. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) 0 2577 9063-65
  4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 0 2577 9052
  5. ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 0 2577 9062

*** หรือติดต่อ 0 2577 9000  แล้วกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่   หรือติดต่อ Line : ibs2217 และ E-mail : ibs@tistr.or.th