แอ๊บบอต จับมือ กรมอนามัยและสมาคมโภชนาการฯ จัดกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์

568

แอ๊บบอต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์” เพื่อส่งเสริมแนวทางการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยทั่วไป สุขภาพมวลกล้ามเนื้อจะลดลงตามอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกว่า 3 ล้านคนมีความเสี่ยงจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และกว่า 265,000 คน มีความเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ขั้นรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง การเคลื่อนไหว การทรงตัว ความแข็งแรงของร่างกาย หรือการรักษาบาดแผล เป็นต้น

นางรัชนี บุญเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีจำนวนกว่า 12 ล้านคน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย การมีอายุยืนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจและความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละฐานของโครงการฯ สิ่งสำคัญคือทุกคนได้รับการทดสอบมวลกล้ามเนื้อของตนเอง เพื่อจะได้ทราบว่ามีความแข็งแรงด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวต่อไป

ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุว่า ภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เมื่ออายุย่างเข้าวัย 40 ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อราว 8% ในทุก ๆ 10 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเข้าสู่วัย 70 ปีขึ้นไป

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โภชนาการถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การได้รับความรู้เรื่องสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนวัยนี้ กิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยการได้รับโภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมจากผู้สูงอายุกว่า 200 คน อายุ 50-75 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย โภชนาการ และการดูแลและทดสอบอายุมวลกล้ามเนื้อ โดยกว่า 50% ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน พบว่ามีอายุมวลกล้ามเนื้อมากกว่าอายุจริง

กิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแอ๊บบอตในการช่วยต่อสู้ภาวะทุพโภชนาการทั่วโลก ซึ่งในปีก่อน บริษัทฯ ได้เปิดตัว ศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของแอ๊บบอต (Abbott Center for Malnutrition Solutions – ACMS) เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในระดับโลก โดยศูนย์นี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างแอ๊บบอตกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นไปในการวินิจฉัย รักษาและป้องกันภาวะทุพโภชนาการสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางทั่วโลก ประกอบไปด้วยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีได้

นายสุริยะ เมน่อน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด กล่าวว่า “แอ๊บบอต มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นในทุกช่วงของชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะร่วมจัดการกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยตระหนักดีว่าภาวะทุพโภชนาการมีความท้าทายและซับซ้อนจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ มีจุดประสงค์ให้การช่วยระบุความเสี่ยงของสุขภาพกล้ามเนื้อและช่วยให้ผู้สูงอายุไทยสูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดี”

ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนความยั่งยืนปีพ.ศ. 2573 ของแอ๊บบอต (Abbott’s 2030 Sustainability Plan) ที่จะพลิกโฉมการดูแลและจัดการภาวะทุพโภชนาการ โรคเรื้อรัง และโรคติดเชื้อ นอกเหนือจากกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ ในครั้งนี้ แอ๊บบอต ยังคงส่งเสริมการดูแลสุขภาพและให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านการตรวจวัดสุขภาพกล้ามเนื้อในสถานที่สำคัญต่างๆ และการแจกชุดดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกว่า 30 จุดทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงศูนย์สุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ