‘บมจ.เอสซีจี เดคคอร์’ ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.

512

บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ หรือ SCGD ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมกำหนดช่วงเวลาเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 444,100,000 หุ้น พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ COTTO และเพิกถอนหุ้น COTTO จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำ SCGD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน

นำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้ SCGD เป็นFlagship company ของกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และสุขภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO การเพิกถอนหุ้น COTTO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ไทย และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว ล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  ปัจจุบัน SCGD มีทุนจดทะเบียน 16,550,000,000 บาท คิดเป็นจำนวน 1,655,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท โดยทุนที่ออกและชำระแล้วมีจำนวน12,109,000,000 บาท คิดเป็นจำนวน 1,210,900,000 หุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO (รวมหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ COTTO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ และการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป) รวมจำนวนไม่เกิน 444,100,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจ ทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุน รวมถึงการควบรวมกิจการในอนาคต (หากมี)