ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568

230

รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 ว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 57 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จำนวน 21 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผลการเลือกตั้งชุดแรก จำนวน 7 บริษัท จากบริษัทที่ไม่เคยเป็นกรรมการในวาระที่แล้ว

1.  นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.  นายชาติชาย พานิชชีวะ  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.  นายยูจีน ฟง จูน เซียง  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.  นายทิวากร กาญจนกิจ  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.  นายเบน อาศนะเสน  บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6.  นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

7.  นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

และผลการเลือกตั้งชุดที่สอง จำนวน 14 บริษัท จากบริษัทสมาชิกที่เหลือทั้งหมด

1.  นายอานนท์ วังวสุ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.  นายพงษ์ภาณุ ดำรงศิริ  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.  นางสาวบังอร จิระวรสุข  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.  นายเสรี กวินรัชตโรจน์  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6.  นายวาสิต ล่ำซำ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7.  นายสมพร สืบถวิลกุล  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8.  นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

9.  นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

10. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

12. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

13. นายประสิทธิ์ คำเกิด  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

14. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง รวม 21 คน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566-2568 ขึ้น ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. โดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการประกันภัยสาขาต่าง ๆ อีก 8 คณะ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป