GPSC คว้ารางวัลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

99

ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัล  Corporate  ESG  Bond  of  the  Year  สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Bond Awards 2022) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน โดย พิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok (Central Embassy) กรุงเทพมหานคร

            ทั้งนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ GPSC จัดขึ้น เพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่อินเดีย และโครงการพลังงานลมที่ไต้หวัน นอกจากนี้ GPSC ยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียน (Grow Renewables) และการกำหนดโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการใช้พลังงาน (Enhance Infrastructure) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม ปตท. และของประเทศไทย