ททท. จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 66 เปิดวิสัยทัศน์สู่ยุค Low Carbon

401

ททท. เปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 เพิ่มประเภทรางวัล Low Carbon & Sustainability มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยจัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1.แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 2.ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) 4.รายการนำเที่ยว (Tour Programmes) และ 5.การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ STGs (Sustainable Tourism Goals) ซึ่งรางวัลประเภทนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

โดยการพิจารณาตัดสินรางวัล ครั้งที่ 14 นี้ อยู่บนพื้นฐานของ 3 แนวคิดหลัก คือ 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ภายใต้กระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีกลไกสำคัญ คือ โมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนแบบใหม่ BCG Economy Model ผสานกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการบริหารจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon & Sustainability management) 2. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) และ 3. ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก 14 สาขาย่อย ดังนี้

1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แบ่งเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย

 1. สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure Activities)
 2. สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing)
 3. สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park)
 4. สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation & Entertainment)
 5. สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical & Culture)
 6. สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community)

2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) แบ่งเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย

 • สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล (Luxury Hotel)
 • สาขาโลเคชั่น โฮเทล (Location Hotel)
 • สาขารีสอร์ต (Resort)
 • สาขาดีไซน์ โฮเทล (Design Hotel)

3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) แบ่งเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย

 • สาขาสปา (Spa)
 • สาขาเวลเนส สปา (Wellness Spa)
 • สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต (Wellness & Spa Retreat)
 • สาขานวดไทย (Nuad Thai for Health)

4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)

5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน Low Carbon & Sustainability

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)

2. รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award)

3. เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate)

***โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fame

สิทธิประโยชน์จากทางโครงการ ฯ

ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards
ที่มีสัญลักษณ์เป็นกินรี เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมการขายและการตลาด

– ได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตรที่ ททท. สนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด

– ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่าย 50% ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายกับ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด

– ได้รับการนำเสนอข้อมูลขายผ่านสื่อการตลาดดิจิทัลของ ททท. ได้แก่ Video clip/ E-Book/Digital Brochure 

2.ประชาสัมพันธ์

– ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards/อนุสาร อสท.

– ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

– ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog/สื่อโซเชียลมีเดียท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

3.ยกระดับพัฒนาองค์กร Upskill – Reskill

– ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิ Online Digital Marketing Workshop และงานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566 เป็นต้น

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2566 และประกาศผลรางวัลวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) วันที่ 27 กันยายน 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเกณฑ์การตัดสินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครได้ที่ www.thailandtourismawards.com, www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew, Line Official Account หลักของโครงการประกวดอุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : @tourismawards, Line Official Account แยกตามประเภทรางวัล ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : @tourismawards1, ประเภทที่พัก : @tourismawards2, ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : @tourismawards3, ประเภทรายการนำเที่ยว : @tourismawards4, ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน : @tourismawards5