มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

317

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ”  โดยพันเอกนายแพทย์ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย ประธานฝ่ายขยายความอนุเคราะห์สู่ภูมิภาคมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ยอดเงินบริจาคในครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยเด็กได้ถึง 8 ราย ตามปณิธานของมูลนิธิอิออนประเทศไทยในการช่วยผลักดันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง