NSI นำสินประกันภัย ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ระดับดีเลิศ

186

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนปี 2564 จำนวน 716 บริษัท ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นำสู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน