ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

478

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดผยในงานแถลงข่าว ‘ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19’ ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการแพร่กระจายการติดเชื้อ โดยออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ทุกคณะ / หน่วยงาน จัดทำและติดตั้ง QR Code “PSU Care” ณ สถานที่ตั้งของคณะ / หน่วยงาน และ ให้บุคลากร นักศึกษา ในสังกัดและผู้มาติดต่อ คณะ / หน่วยงาน สแกน QR Code “PSU Care” และเช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้าในอาคาร / ห้องเรียน เช็คเอ้าท์ (Check-out) ก่อนออกจากอาคาร / ห้องเรียนทุกครั้ง พร้อมทั้งให้บุคลากร นักศึกษา ต้องสแกน QR Code “PSU Care” เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport ของตนเองทุกครั้งที่เข้า – ออก ภายในอาคาร หรือสถานที่ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ และกรอกรายงานสุขภาพประจำวัน 1 ครั้ง ต่อวันใน QR Code “PSU Care”

พร้อมทั้ง ประกาศงดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 ในพื้นที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อ่างเก็บน้ำ สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสุขภาพ สนามเทนนิสทุกสนาม สนามเปตองทุกสนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามซอฟท์บอลทุกสนาม สนามฟุตซอลทุกสนาม สนามฟุตบอลทุกสนาม สระว่ายน้ำ และพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ส่วนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย ได้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.2563 จนกว่าจะมีประกาศกําหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิกหรือรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการ วิทยานิพนธ์ขอให้หลักสูตรบริหารจัดการให้สามารถเรียนหรือปฏิบัติการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน รวมทั้งให้คณะเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อจํากัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อันอาจนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าเรียน ระบบออนไลน์ และให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะการจัดการ social distancing พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหมั่นล้างมือบ่อยๆ