BKI ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรองเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

582

กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และแผนรองรับสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในภาวะฉุกเฉิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานบริษัทฯ และการคัดกรองสำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ล่าสุดได้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่มีความเข้มข้น โดยได้ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปิดอาคารสำนักงานใหญ่ชั่วคราวหรือไม่สามารถเปิดดำเนินงานได้ตามเวลาปกติ เพื่อให้ยังคงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (Alternative Site) ณ สาขาย่อยพัฒนาการ โดยได้มีการจัดพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยของทุก Business Unit เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม. ส่วนบริการลูกค้าและบริการกรมธรรม์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น ไปประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง จำนวน 174 คน และมีความพร้อมรองรับสำหรับการขยายจำนวนพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นอีกในกรณีที่มีความจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ไว้ให้อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการสำรองนี้ได้กำหนดมาตรการคัดกรองด้านความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยภายในสำนักงานอย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่

2. จัดให้มีแผนรองรับสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในภาวะฉุกเฉิน โดยเปิดสิทธิ์ให้พนักงานสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านได้เช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ และจัดหาชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Microsoft Surface และโน้ตบุ๊ก จำนวน 400 ชุด ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พร้อมทั้งดำเนินการโอนสายโทรศัพท์ของบริษัทฯ เข้าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น จึงได้มีมาตรการและดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราว่าจะได้รับบริการที่อุ่นใจในทุกย่างก้าว