AIT สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น

2740

พงษ์เทพ ผลอนันต์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท โดย AIT ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ดังนั้น AIT จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 23 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561