THG ร่วมงาน Opportunity Day

1287

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ และนางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2560 ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการต่างๆ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ให้แก่นักลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย