EEC เร่งศึกษามหานครการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท

1103

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) กล่าวว่า สนามบินอู่ตะเภา คือเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “มหานครแห่งการบินภาคตะวันออก” หรือ EEC Aerotropolisในปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาระยะที่ 2 และจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

ทั้งนี้ คาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนที่จะเห็นรายละเอียดพื้นที่โดยรอบของสนามบินอู่ตะเภาทั้งหมดว่าจะมีโครงการสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง

“การพัฒนาเมืองการบินนั้นจะก่อให้เกิดการขยายของเมืองโดยรอบในรัศมี 10-20 กิโลเมตรครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา หรือในพื้นที่ EEC โดยต้องวางผังเมืองให้ละเอียดเพื่อลดความแออัด ซึ่งไม่เพียงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคเท่นั้น แต่ยังจำเป็นที่ต้องวางระบบการพัฒนาให้ชุมชนแต่จุดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยด้วย”

ขณะที่อุตสาหกรรรมที่จะเกิดขึ้นในแผนการศึกษาจำเป็นต้องวางไว้ให้ชัดเจน เช่น อุตสาหกรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งบางพื้นที่อาจต้องจำเป็นเวนคืน หรือบางพื้นที่ต้องกันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรอการวางแผนพัฒนาในอนาคต

สำหรับงบศึกษาเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นรวมทั้งสิ้น 17 ล้านบาท โดยเฟสแรกของการศึกษา (ปี 2561-2562) จะเป็นการมองภาพกว้าง ส่วนเฟส 2 (ปี 2563) จะลงลึกรายละเอียดถึงการพัฒนาเมือง การดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำหรับขอบเขตพื้นที่จะแบ่งเป็น พื้นที่ในเขตเมืองสนามบิน 6,500 ไร่ พื้นที่โดยรอบสนามบินชั้นในมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่โดยรอบห่างจากสนามบิน 10 กิโลเมตร ที่จะแบ่งโซนการพัฒนารองรับเมืองการบิน และพื้นที่โดยรอบสนามบินชั้นนอกครอบคลุม 3 จังหวัด EEC ทำให้เกิดการขยายตัวเมือง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เงินลงทุนด้านการพัฒนาเมืองการบินและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ จะมีเม็ดเงินลงทุนประมาณ 250,000 ล้านบาท หากรวมกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องคาดว่าจะเกิดการลงทุนหลายแสนล้านบาท