ฮือฮา! รัฐหนุนคนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง ไฟเขียว “แบงก์รัฐ” ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนสูงสุด 40 ปี

1249

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 52/2560 ว่า ครม.สัญจร มีมติเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน 3 ประแด็นหลักๆ ประกอบด้วย 1. โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสินเชื่อ 3 โครงการ อัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลายื่นคำขอกู้ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย วงเงินโครงการรวม 3 หมื่นล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ 3 ต่อปี กรณีวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับบุคลากรภาครัฐ วงเงินโครงการรวม 3 หมื่นล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก ร้อยละ MRR (6.75) -3.75 ต่อปี หรือ เท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี

และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส วงเงินรวมโครงการ 1 พันล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 2.50 ต่อปี

2. .โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ผู้มีรายได้น้อย โดยจะจ่ายเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการชำระเงินดีย้อนหลัง 48 เดือน และไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และมีวงเงินกู้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ทั้งนั้คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญประมาณ 165,107 ราย

และ 3. โครงการชำระดีมีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 3 แสนบาท คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญเป็นเกษตรกรจำนวน 2.3 ล้านราย

 

ขอบคุณรูป Featured จาก plus.co.th