Sanook โพลล์ เผยขึ้นภาษีเหล้า บุหรี่ แก้ปัญหาผิดทาง

2031

 

จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ฉบับใหม่ ในเบื้องต้นนั้น เหล้าจะปรับเพิ่มตามดีกรีหรือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ส่วนบุหรี่จะมีการจัดเก็บอัตราภาษีต่อมวนและเก็บตามอัตราของราคาบุหรี่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 ก่อให้เกิดความคิดเห็นหลากหลายกระแสทั้งในเชิงบวกและลบจากผู้ประกอบการและในหมู่ผู้บริโภค

เว็บไซต์สนุกดอทคอม (www.sanook.com) ได้เปิดพื้นที่ออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดทำ Sanook! Pollแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้หัวข้อ“เห็นด้วยหรือไม่? กำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่” ผ่านหน้าเว็บ  http://news.sanook.com/3559710/ จากจำนวนผู้ร่วมโหวตกว่า 280 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เพราะมองว่ารัฐบาลควรปรับปรุงเรื่องบริหารงบประมาณมากกว่าการขึ้นภาษีสินค้า สูงเป็นอันดับ 1 ด้วยผลโหวต 59% ตามมาด้วยอันดับ 2ไม่เห็นด้วย เพราะการขึ้นภาษีนี้จะส่งผลกระทบต่อคนรายได้น้อย 17% ในขณะที่ผู้ใช้งาน 16% เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ เพราะมองว่าดีกว่าให้รัฐบาลไปขึ้นภาษีกับสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และ 8% เห็นด้วย เพราะจะได้ช่วยลดความถี่ในการดื่มสุราและสูบบุหรี่ลง

จากผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ยังไม่ใช่ทางออกในระยะยาว โดยเน้นให้พิจารณาถึงการบริหารงบประมาณมากกว่า ขณะที่ทางรัฐบาลได้ชี้แจงว่าต้องการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชน โดยมาตรการด้านภาษีและราคานี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้ประเทศต่างๆ นำไปใช้ เพื่อช่วยลดจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้น้อยลง โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้