สถาบันคลังสมองของชาติจัดงานสัมมนา Digital University Forum “เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

137

สถาบันคลังสมองของชาติจัดงานสัมมนา Digital University Forum “เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” เพื่อเปิดนิเวศ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง Share and Learn เพื่อจะสามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทย เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เป็นประโยชน์กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติรศ.ดร.บวร ปภัสราทร (ที่ 3 จากซ้าย) ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติรศ.ดร.วรา วราวิทย์(ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (ที่ 2 จากขวา) ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา