วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้  ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิญร่วมอบรม ฟรี!  “การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการบริโภคในพื้นที่ภาคใต้”

97

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ดำเนินงาน โครงการการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ฟรี! ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการบริโภคในพื้นที่ภาคใต้”  จัดโดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วว. ในวันที่  12  มิถุนายน  2567  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมนครภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการบริโภคจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงจาก วว. และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านองค์ประกอบทางพฤกษเคมี   แนวทางการผลิตและปลูกเลี้ยง   วัสดุปลูกและการปรับปรุงดิน   ผลิตภัณฑ์กำจัดเพลี้ยแป้งสำหรับใช้ในเกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไป  และแนวทางการผลิตดอกดาหลา  สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9000 ต่อ 9618