ออมสิน นำร่องปล่อยกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี แก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

176

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และสักขีพยาน พร้อมด้วย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด โดยมี ลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ และ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบที่ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะรวมหนี้มาไว้ที่สหกรณ์ และลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับสมาชิก โดยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.99% ต่อปี อายุเงินกู้ 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพงให้กับกลุ่มข้าราชการครู ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน