วิริยะประกันภัย จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ ส่งเสริมหลักสูตรประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล” 

313

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก และ วิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมผ่านโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และงานสำรวจวิจัยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (วิริยะตะกาฟุล) ให้ตรงกับความต้องการและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพี่น้องมุสลิมได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีการส่งนิสิตนักศึกษาฝึกงานในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัย สนับสนุนการผลิตบุคลากรบัณฑิตที่มีคุณภาพสายงานธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ เพิ่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล” รวมถึงกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร 2มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ