ไทยประกันชีวิต เดินหน้าโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 3

273

ไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบหนังสือสำหรับโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 3 จาก วรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด โดยไทยประกันชีวิตจัดซื้อหนังสือและนิตยสารเพื่อส่งมอบให้ 30 ชุมชน รอบๆ สาขาไทยประกันชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ในวาระครบรอบ 80 ปีไทยประกันชีวิต ตามวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการส่งมอบหนังสือเล่มให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาของไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าในการใช้ชีวิต พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยในทุกมิติ