กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก รายงานผลการดำเนินงานปี 66

133

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2566 แนวทางการดำเนินงานในปี 2567 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 522 คน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 กบข. มีสินทรัพย์สุทธิ 1.28 ล้านล้านบาท มีผลประโยชน์สุทธิ จำนวน 26,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.59% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่ง กบข. สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ทั้งหมด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ กบข. และคณะอนุกรรมการทุกคณะ สำหรับในปี 2567 กบข. จะดำเนินงานภายใต้แนวคิด Freedom for Living ให้สมาชิกเกษียณมีสุข วางฐานบริหารกองทุน และผลักดัน กบข. ให้เป็นกองทุนที่มั่นคง