ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสมทบทุนจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล 2567”

309

พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) และ ทรรศวรรณ จันทร์สาย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 1 (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสธนาคารร่วมสมทบทุน“เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2567 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับมอบแก่ผู้บริจาคสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ “หัวใจ 3D” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ที่ 3 จากขวา) และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย