สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)”

141

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)” โดยได้รับเกียรติจาก Pei Xian Tan, Richard Whiteoak, Randy Chang จาก Swiss Re Asia Pte. Ltd. เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในธุรกิจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้เพิ่มเติมหลักการให้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) ได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต โดยมี รสพร อัตตวิริยะนุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย