บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดใหญ่ มอบ Fund Bank มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท(*) สำหรับผู้ที่โอนย้ายกองทุน RMF มาที่ SCBAM 

168

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น การสร้างความมั่นคงทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น การลงทุนระยะยาวที่พร้อมเปิดกว้างตลาดทุนหรือสินทรัพย์กลุ่มต่างๆ ที่มีสัญญาณการเติบโตที่ดีและสอดรับไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านกองทุนรวม RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะช่วยต่อยอดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากกองทุนรวม RMF เป็นกองทุนที่ต้องมีการลงทุนต่อเนื่องทุกปี จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความสม่ำเสมอในการเก็บออมเงินเพื่อการเกษียณ ซึ่ง SCBAM มีกองทุน RMF คุณภาพครบทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ หุ้น ทองคำ รวมถึงธีมเมกะเทรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำ มีให้เลือกครบทั้งกองทุน Active และกองทุนดัชนีครอบคลุมทุกตลาดเด่นทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน เวียดนาม ไทย เป็นต้น เสริมให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนและปรับเปลี่ยนพอร์ตกองทุน RMF ได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา SCBAM จึงจัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอนย้ายกองทุน RMF มาที่ SCBAM ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 30 สิงหาคม 2567 จะได้รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท(*)

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร การโอนย้ายสับเปลี่ยนกองทุน RMF จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการไทย SCBAM มี 6 กองทุน RMF ที่สามารถรองรับการโอนย้ายต่าง บลจ. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินทรัพย์ ดังนี้ (1) ตราสารหนี้ไทยคุณภาพ มีให้เลือก 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2) (2) หุ้นไทยคุณภาพ มีให้เลือก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50) และ (3) ทองคำ มีให้เลือก 1 กองทุน คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF) ทั้งนี้ เมื่อทำการโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF ของ SCBAM ที่มีให้เลือกกว่า 30 กองทุนได้ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตให้กับพอร์ตเกษียณอย่างยั่งยืน

ศุภรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าลงทุนกองทุน RMF ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ จากการที่ตลาดปรับพักฐานและรอติดตามปัจจัยหนุนด้านการฟื้นตัว เป็นผลดีสำหรับการเข้าลงทุนสะสมระยะยาว ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทุนทำการโอนย้ายกองทุน RMF มาที่ SCBAM เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนยังสามารถทำรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF ของ SCBAM ได้ทันที ทั้งกลุ่มกองทุนดัชนีที่มีให้เลือกครอบคลุมทุกตลาดเด่นทั่วโลก เช่น ดัชนี S&P500 ดัชนี NASDAQ ดัชนี SET 50 กลุ่มธีมเมกะเทรนด์ยุคดิจิทัล และอีกหลายกองทุนเด่นที่มีศักยภาพเติบโตดีในระยะยาว”

(*) มูลค่า Fund Back สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อผู้ลงทุน คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน RMF ตามเงื่อนไขที่กำหนด / มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนจากบลจ.อื่น เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน RMF / สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น / กรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะคำนวณมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://scbam.info/44FaRFD

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน / สอบถามข้อมูลขั้นตอนการโอนสับเปลี่ยน ข้อมูลกองทุนและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 02 777 7777 สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD