วว. กระตุ้นการบริโภค  เสริมแกร่งธุรกิจ  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล เชิญชวนผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  “อาหารสุขภาพอุดมโปรตีนจากจิ้งหรีด”

109

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระตุ้นการบริโภค สร้างทางเลือกอาหารสุขภาพให้ผู้บริโภค เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการในเวทีนานาชาติ  ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG วิจัยและพัฒนาแมลงเป็นแหล่งโปรตีนเสริมอาหาร ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “อาหารสุขภาพอุดมโปรตีนจากจิ้งหรีด”สู่เชิงพาณิชย์ ระบุช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต มีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากล 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  โปรตีนจากแมลง (Insect-based Protein) และพืช (Plant-based Protein)  ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น  ด้วยปัจจัยพื้นที่การผลิตอาหารของโลกที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ความต้องการอาหารมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากประชากรโลกมีอายุยืนขึ้น   ส่งผลให้นวัตกรรมด้านอาหารเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ดังนั้น วว. จึงมุ่งนำเทรนด์อาหารแห่งอนาคตมาเป็นแนวทางดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตได้มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตแมลงจะใช้พื้นที่น้อย  แมลงต้องการอาหารน้อยกว่าในการเจริญเติบโต  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการผลิตสัตว์ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้จากการดำเนินงานของ วว. ตามแนวทางดังกล่าว ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “อาหารสุขภาพอุดมโปรตีนจากจิ้งหรีด” โดยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดังนี้

เนื้อเทียมจากผงจิ้งหรีด  มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 72-76 %  ปริมาณไขมันต่ำที่สุด 11-10%  มีกรดอะมิโนและกรดไขมันอิ่มตัว   ไม่พบสารฮิสตามีน (Histamine : สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการตอบสนองต่อภูมิแพ้)   โปรตีนสูงเทียบเท่ากับไข่ไก่ 2 ฟอง  ผ่านการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน  ปราศจากถั่วเหลืองและแป้ง  เก็บได้นาน 1 ปี ที่อุณหภูมิแช่แข็ง (-20 องศาเซลเซียส)

ผลิตภัณฑ์โปรตีนแผ่นกรอบจากจิ้งหรีดรสซอสพริกศรีราชา  มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 72-76% ปริมาณไขมันต่ำที่สุด 11-10 %  มีกรดอะมีโนและกรดไขมันอิ่มตัว ไม่พบสารฮิสตามีน  ปราศจากถั่วเหลือง เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 6 เดือน

ผลิตภัณฑ์เม็ดอัลมอนด์เคลือบโปรตีนจิ้งหรีด  มีโปรตีนสูงถึง 72-76 % ปริมาณไขมันต่ำที่สุด 11-10 %  มีกรดอะมิโนและกรดไขมันอิ่มตัว ไม่พบสารฮิสตามีน  ปราศจากส่วนผสมของสารให้ความหวาน  ปราศจากถั่วเหลือง เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง 3 เดือน  

โปรตีนผงไฮโดรโลเซสจากจิ้งหรีดทองลายพร้อมดื่มรสโกโก้มอลต์/รสเบอร์รี่ ใช้โปรตีนผงไฮโดรโลเซสในรูปแบบน้ำ พัฒนาเป็นเครื่องดื่มเปปไทด์  ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรซ์ มีคุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐาน   มีปริมาณโปรตีน 2-3 กรัมต่อขวด (55 กรัม)   มีโซเดียมเพียง 10-15 มิลลิกรัมต่อขวด  

โปรตีนผงไฮโดรโลเซสจากจิ้งหรีดทองลาย   สกัดด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับจิ้งหรีดสายพันธุ์อื่นๆ ได้ อุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน และมีกรดอะมิโนกลุ่ม BCAAs (Branched-Chain Amino Acids  : กลุ่มของกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ ลิวซีน (Leucine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) และวาลีน (Valine) ที่มีโครงสร้างเรียงตัวเป็นกิ่งก้าน มีประโยชน์ เช่น ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อ ช่วยลดการสลายของมวลกล้ามเนื้อ  ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ) ผ่านการทดสอบไม่พบสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มถั่วและสัตว์เปลือกแข็ง  (Allergen free : Soy, Crusteceans)

ผงชงดื่มจากโปรตีนจิ้งหรีดสกัดรสกาแฟ   ใช้สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีด โดยนำไปทำแห้งด้วยเทคโนโลยี Encapsulation  ให้เป็นรูปแบบผง  สำหรับเป็นผงชงดื่ม มีปริมาณโปรตีนถึง  5 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค (ซอง 30 กรัม)  สามารถละลายได้ทั้งในน้ำร้อนหรือน้ำเย็น  ดื่มได้ง่าย  ไม่มีกลิ่นของจิ้งหรีด

นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “อาหารสุขภาพอุดมโปรตีนจากจิ้งหรีด” ดังกล่าวแล้ว วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแมลงบริโภคได้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารก่อภูมิแพ้และการแปรรูปจิ้งหรีดอย่างง่าย” โดยเทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ วว. ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เป้าหมาย 12 หมู่บ้าน ในจังหวัดต่างๆ อาทิ กาฬสินธุ์ นครพนม อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบปลอดภัย และการแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์จาก  วว.  ได้ที่  โทร.  0  2577  9000  โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/