“ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” เดินหน้าต่อเนื่องปีที่ 6

373

วราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ พันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิด โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” กรุงเทพมหานคร กิจกรรมอบรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Micro Model แบบเข้มข้น ตามแนวทาง “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” โดยมุ่งพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของไทยประกันชีวิตในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนในสังคมไทย