ผู้ถือหุ้น TQR เทคะแนนอนุมัติจ่ายปันผลปี 66 อีก 0.226 บ./หุ้น รวมทั้งปี 0.40 บ./หุ้น

259

กฤษณะ บุญยะชัย (กลาง) ประธานกรรมการชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดประจำปี 2566 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 92.00 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.174  บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.02 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.226 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51.98 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567