ธ.ทิสโก้ คว้า 2 รางวัลส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน จากโครงการ Fin. ดี Happy Life

151

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดย  วิภา เมตตาวิหารี ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง (ขวา) และ ภวันตรี กำแพงแก้ว เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัลและพัฒนาลูกค้า (ซ้าย) เข้ารับ 2 รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ได้แก่ รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน ปี 2566 และรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานระดับยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)  ปี 2565 จากบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด 88 แห่ง สะท้อนภาพการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่เชื่อถือได้ทั้งแก่ลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร ในโครงการ Fin. ดี Happy Life โดยมี  รณดล  นุ่มนนท์  รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล

สำหรับโครงการ Fin. ดี Happy Life ริเริ่มเมื่อปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้กลุ่มคนวัยทำงาน ผ่านการอบรมความรู้ทางการเงินแบบ Train the Trainer โดยฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน (ฝคต.) และสำนักงานภาค (สนภ.)  ในหัวข้อการวางแผนการเงิน การออมการลงทุน การบริหารจัดการหนี้ และการออกแบบกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มุ่งหวังให้ตัวแทนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เรียนรู้และเป็นวิทยากร (Fin. Trainer) นำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดต่อภายในองค์กรต่อไป