บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม 135 กองทุน จากสำนักงาน ก.ล.ต. มีผล 17 มิ.ย. 67

395

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 135 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในส่วนของชื่อกองทุนรวมกำหนดให้ใช้ภาษาไทย “อีสท์สปริง” ภาษาอังกฤษ “EASTSPRING” และชื่อย่อของกองทุนขึ้นต้นด้วย “ES”  โดยนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการลงทุนแต่อย่างใด โดยจะเริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ดารบุษป์ ปภาพจน์

ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริง มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 202 กองทุน มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกสินทรัพย์  ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเอเชียที่มีมุมมองการลงทุนระดับโลก (Asia Expert with Global Access)  โดยมีจุดแข็งของทีมงานด้านการลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง  ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 15 ปี ผสานกับเครือข่ายระดับสากลของ Eastspring Investments ประเทศสิงคโปร์ ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน