อนันดาฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

203

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) ประธานกรรมการ, ชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งได้มีการขออนุมัติในวาระต่างๆ อาทิ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ ได้แก่ มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นในคุณภาพสินค้าและบริการ และ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตคนเมือง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งการเปิดโครงการคอนโดระดับแฟลกชิพและการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก พร้อมตั้งเป้าหมายปิดการขาย 8 โครงการ มูลค่ากว่า 19,962 ล้าน นอกจากนี้ ยังเตรียมชำระหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาท