ฮั้วฟง รับเบอร์ฯ (HFT)  จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านฉลุยทุกวาระ

496

จวง จื่อ เหยา  (ซ้าย)  Vice President และ มนต์สยาม สินวรพันธุ์ (ขวา) กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567  ณ  ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายงินปันผลประจำปี เพื่อประโยชน์ในการยกเว้นภาษีของผู้ถือหุ้นจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2566  ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท/หุ้น  รวมจำนวน 197,530,290 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 

โดย HFT เผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 67 คาดเติบโตมากกว่าปีก่อน จากการสต๊อกสินค้าลูกค้าในยุโรปเริ่มปรับลดลงและใกล้เคียงกับระดับปกติ ซึ่งบริษัทได้หารือลูกค้าเพื่อเตรียมรองรับคำสั่งซื้อที่กลับเข้ามา บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางการค้าผลิตภัณฑ์ยางนอก ยางในที่มีคุณภาพไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก