SC Asset จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายปันผล 0.24 บาท/หุ้น

353

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC  จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเปิดให้รับชมผ่านรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์  โดยมี รัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  เพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2566 เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลยอดรวมประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 แล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567