บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนตราสารหนี้โลก “ES-GF-D” พร้อมมองเป็นจังหวะลงทุนก่อนเฟดปรับลดดอกเบี้ย

311

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการ คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GF-D) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรก นับตั้งแต่วันเริ่มต้น Class D – ชนิดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่26 เมษายน 2567 นี้ 

ดารบุษป์ ปภาพจน์

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GF-D) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (Ireland) โดยกองทุนหลักดังกล่าว เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกโดยเน้นกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี (Investment Grade Bond) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการจดจำนอง (Agency MBS)

ดารบุษป์ กล่าวว่า จากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าที่คาด ส่งผลให้มีการปรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น โดยผลสำรวจมีการปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 2567 จากเดิมในมีนาคมคาดว่าปี 2567 เศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัว 2.2% ปรับเพิ่มเป็น 2.4% ในการสำรวจเดือนเมษายน (ที่มา: บลูมเบิร์ก ณ วันที่ 23 เมษายน 2567) ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะตรึงดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะ ก่อนที่จะมีการคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯต่างปรับตัวขึ้นจากต้นปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี ,5ปี และ 10 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 4.99% , 4.67% และ 4.63% ตามลำดับ (ที่มา: บลูมเบิร์ก ณ วันที่ 23 เมษายน 2567) ซึ่งถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอยู่ในระดับสูงก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะมีการปรับลดดอกเบี้ย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้