ธ.กรุงเทพ จับมือ คณะวิศวกรรมฯ จุฬาฯ ทำ MOU ส่งเสริมการผลิตบุคลากร-พัฒนาศักยภาพ-ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

362

สุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ และ กึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบุคลากร และดำเนินารพัฒนาศักยภาพ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ให้กับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)” ป้อนตลาดแรงงานสายงานเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป โดยมี  สรกฤช พฤทธานนทชัย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สนับสนุนระบบงานช่องทางการให้บริการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ และ ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมศูนย์รวมใจ 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม โดยดำเนินกลยุทธ์ด้านธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการดำเนินชีวิตของลูกค้า ได้เปิดโอกาสให้นิสิต CEDT ได้ร่วม Workshop และลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงกับทีมผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน รวมถึงการนำแนวคิด Design Thinking มาใช้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีทักษะความรู้และศักยภาพความเชี่ยวชาญ ก้าวสู่ Tech Talent ที่พร้อมตอบโจทย์เส้นทางอาชีพในสายงานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นงานแห่งอนาคตที่เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงาน