สสว. จัดกิจกรรมชวน SME เข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service” ภายใต้โครงการผ่านผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

91

สสว. ยังคงเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS เข้าสู่ปีที่ 3 จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุน ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

ภายในงานวันนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์ เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบอกเล่าถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน จากหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน พร้อมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 

โดยในปี 2567 นี้ สสว.ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวก หลากหลาย และมุ่งเป้ามากขึ้น ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดย สสว. จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจที่แบบร่วมจ่าย (Co-payment) 50-80% สูงสุดถึง 200,000 บาท ใน 4 ด้าน ที่สำคัญ คือ 

1.ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง การประเมินสถานที่ เช่น มาตรฐาน อย., มผช., ISO, GMP, HACCP, Q Mark, มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และมาตรฐานอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือหรือเพิ่มมูลค่าให้กับ SME เช่น การตรวจวิเคราะห์ประเมินต่างๆ, สอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท, การขอมาตรฐาน, ใบอนุญาต รวมถึงการต่ออายุการรับรับมาตรฐาน เช่น ใบอนุญาต อย., GMP, ISO รวมทั้ง การใช้บริการกับโรงงานต้นแบบ หรือ Prototype Plant หรือที่มีลักษณะเดียวกัน

2.ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า, การเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจ, การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบ Online ผ่าน Platform ที่มีชื่อเสียง, การส่งเสริมการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ในการขยายสินค้า และบริการ การสร้างการรับรู้แบรนด์, การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าในต่างประเทศ, การส่งเสริมหรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายสินค้า และ/หรือบริการกับธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

3.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท บริการพัฒนาสินค้าและบริการกลุ่มประเภท BCG หรือด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และการออกแบบสื่อต่างๆ บริการในการพัฒนาหรือการนำระบบ AI, ERP หรือระบบอื่นๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และธุรกิจ บริการด้านบัญชีการเงิน เช่น ระบบบัญชี การจัดทำบัญชี เป็นต้น

4.ด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจ เช่น บริการด้านการอบรมเชิงลึกเพื่อให้ได้รับใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร การอบรมแบบ In-House Training บริการการ Implement การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน การใช้เครื่องมือ เพื่อวัดความพร้อมหรือวัดความสำเร็จ หรือการอบรมให้แก่บุคลากรทางธุรกิจ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะพนักงานในสถาน ประกอบการ ด้านบัญชีการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัล AI ระบบ ERP และการอบรมตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบัน มีหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนประมาณ 200 หน่วยงาน ที่เข้ามาขึ้นทะเบียน และเข้ามาให้บริการแล้วกว่า 90 หน่วยงาน ครอบคลุมกว่า 400 บริการ

จากนั้น เป็นการแนะนำ SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อผู้ประกอบการ SME ไทย ที่รวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจ ในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว. และการประชาสัมพันธ์บริการบนระบบ BDS โดย ผู้บริหารจากหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP)

ในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง Fashion Go Green หรือ Green Energy and BCG Model กิจกรรมสนับสนุนการรับสมัคร ก่อนปิดท้ายด้วยการยื่นข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ กระทั่งกิจกรรมจบลงด้วยความประทับใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฮอตไลน์ สสว. โทร.1301 หรือ โทร.02-298-3051