SAK จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

381

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหารสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการอิสระศิวพงศ์ บุญสาลี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการเรณู วิลาศรี (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดผลการดำเนินงานปี 2566  ที่อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 314.4 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในปี 2567 ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อมอบโซลูชั่นทางการเงินครบวงจรแก่เกษตรกรและประชาชน