บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษกับ 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีรับเทรนด์โลก ยกเว้นค่าธรรมเนียม(*) เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK

209

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น จากการนำมาใช้เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับเทรนด์การเป็นธุรกิจของโลกอนาคต โดยมองว่าเทคโนโลยีใหม่ จะมาพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ความต้องการด้านเทคโนโลยีในตลาดอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเทคโนโลยีในไตรมาส 4/2566 ที่สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น ทั้งนี้ SCBAM มองว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่มระบบปฏิบัติการอัตโนมัติจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาว จึงคัด 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นและสอดรับไปกับกระแสการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนสำหรับยุคเอไอ พร้อมจัดแคมเปญพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าให้กับผู้ที่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 นี้

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

ศุภรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมดิจิทัล เช่น กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้พัฒนาระบบการทำงานและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่น จึงประเมินว่าภายในปี 2569 จะมีองค์กรที่พัฒนาแอพลิเคชันและนำ Generative AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจที่มากกว่า 80% สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและได้แรงสนับสนุนจากเทรนด์ดังกล่าว SCBAM ได้คัดสรรกองทุนแนะนำคือ 

(1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBDIGI เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลก เช่น  AI, Cloud Computing, IoT, Automation เป็นต้น บริหารพอร์ตลงทุนด้วยสไตล์ High Conviction ในหุ้น 30-50 ตัว ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทุนหลักได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว ประเภท EAA Fund Sector Equity Technology ณ 29 ก.พ. 2567) นอกจากนี้ อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญคือ กลุ่มระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2570 ระบบอัตโนมัติจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลกราว 7% ประมาณการมูลค่าแตะที่ระดับกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ กองทุนแนะนำคือ (2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBROBOA เน้นลงทุนหุ้นกลุ่มโรโบติกส์ ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้หุ่นยนต์สมองกล ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติในธุรกิจทั่วโลก มีการบริหารเชิงรุกในหุ้นที่มีลักษณะ Pure Play ผ่าน 2 กองทุนหลัก Pictet – Robotics (70%) และ CS (Lux) Robotics Equity (30%) (กองทุนได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Technology ณ 29 ก.พ. 2567)

(*) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) ต้องเป็นรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลารับคำสั่งตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://scbam.info/43HIs14 หรือสอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 02 777 7777 สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD