‘BLC’ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

189

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ (แถวหน้าด้านซ้าย) ประธานกรรมการ และ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ (แถวหน้าด้านขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC ผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพิจารณาวาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 และจะจ่ายเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 42,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) วันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อตอบแทนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนธุรกิจ รับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน