SM ร่วมสัมมนา “ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

382

ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SM ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Board Orientation for New Listed Companies ในหัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าใหม่ เข้าใจระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมั่นว่าจะนำความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย สาทร