ธนาคารกรุงเทพ  คว้า 4 รางวัลยกย่ององค์กรยอดเยี่ยม ในงานมอบรางวัล ‘ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566’

202

มนตรี อุปถัมภากุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ 4 รางวัล ยกย่ององค์กรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (ThaiBMA Best Bond Awards 2023) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association: ThaiBMA) 

โดยในปีนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับ 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Leading Underwriter for Corporate ESG Bond  จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Awards) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายตราสารหนี้ ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้มาตรฐานและกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework)ตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ESG ของไทย รางวัล Best Outright Primary Dealer  จากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Awards-BOT Awards) ในฐานะสถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย และอีก 2 รางวัล จากกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance Awards-MOF Awards) คือ รางวัล Best Primary Market Contributorในฐานะสถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตร รัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2566 และรางวัล MOF’s Sustainability Bond Contributor ในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกและจัดหาสูงสุด ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ