PTG หนุนสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้บุคลากร ‘อยู่ดี มีสุข’

472

สุขวสา ภูชัชวนิชกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย อนันต์ รัตนมั่นคง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด และ พันเอกหญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล (ที่ 6 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ มาร่วมงาน จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี