ไทยประกันชีวิตมอบเงินสนับสนุนเว็บไซต์ทางการแพทย์

221

ไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)มอบเงินจำนวน 600,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเว็บไซต์ www.trceid.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โดยสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่