SJWD – ม.มหิดล ศาลายา ร่วมลงนาม MOU พัฒนาโครงการ LogHealth

457

ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ (ที่สองจากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ (ซ้าย) Senior Vice President Commercial/Government Liaison SCGJWD Logistics และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย (ขวา) หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพยานในการลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและโลจิสติกส์ในระบบห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่งเสริมการทำวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน (2) สนับสนุนการส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพเพื่อประเทศไทย และ (3) ส่งเสริมให้เกิดกรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นโมเดลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย โดยมีศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ หรือศูนย์ LogHealth หน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการสาธารณสุข