วิริยะประกันภัย ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนวัดพระบาทน้ำพุ

411

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รับมอบปัจจัย จำนวน 1,037,277  บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี อมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ถวายปัจจัยดังกล่าว เพื่อบริจาคสมทบทุนให้แก่ผู้ป่วย HIV ผู้สูงอายุและเด็กกำพร้า ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ทั้งนี้ปัจจัยและสิ่งของต่างๆ มาจากน้ำใจของชาววิริยะจิตอาสา ทั้งผู้บริหาร และพนักงานจากสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์ฏิบัติการสินไหมทดแทนทุกภาคส่วน ได้ร่วมทำบุญบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ ณ ฝ่ายบุคคล ชั้น 6 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร