ร่วมชมผลงานแห่งเส้นทางอันทรงคุณค่า ในงาน “นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ”

480

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติแก่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่า พัฒนางานศิลปะให้ตกทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไป  โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  ดังนี้  สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) , คุณเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง) , คุณดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) , คุณฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)  สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์  สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ คุณนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) ,  คุณสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง), คุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) , คุณธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) , คุณสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และ คุณประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย) 

            ภายในงานนิทรรศการฯ มีการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  อาทิ นิทรรศการของ เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ที่บอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปี บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมจัดแสดงรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ  รวมถึงผลงานทางวัฒนธรรม “แบบเบิร์ดเบิร์ดแบบไทย ไทย” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานอันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ทั้ง 12 ท่าน 

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2567 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย